شناسنامه مجله

صاحب امتیاز: دوکومومو ایران

مدیر مسئول: هادی نادری
سردبیر: هادی نادری
هیأت تحریریه:
نگار منصوری
سمیه فدایی نژاد
آرش آزموده
ویراستار:
محمدجواد عبدالهی
طراح:
نگارسادات حسینی