ارسال مطالب

فصلنامه دوکومومو ایران در زمینه مستندنگاری و حفاظت از میراث معماری و شهرسازی مدرن فعالیت دارد.
مطالب خود را می توانید به نشانی ایمیل زیر ارسال فرمایید:

docomomo.ir@gmail.com