دومین شماره مجله دوکومومو ایران

دومین شماره خبرنامه دوکومومو ایران (خرداد 1399) به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد.
این خبرنامه از همین صفحه قابل دریافت است.
در این شماره:
سخن آغازین (از محمدحسن طالبیان)| خبرهایی از ایران | یک معمار، یک بنا: والتر گروپیوس | طرح تغییر کاربری: باغ موزه قصر

The second issue of Docomomo_Iran Newsletter (May 2020) is published in Persian and English.
This newsletter can be downloaded from this page.
In this Issue (in English):
Foreword By Mohammad-Hasan Talebian | News from Iran | An Adaptive Reuse Project: Qasr Museum Garden, Tehran

نخستین شماره مجله دوکومومو ایران

نخستین شماره مجله دوکومومو ایران منتشر شد.
این مجله از همین صفحه قابل دریافت است.

در این شماره:
خبرهایی از ایران | یک معمار، یک بنا: کریم طاهرزاده بهزاد | طرح تغییر کاربری: زولورین-اسن-آلمان | خبرهایی از جهان